27
ژوئن

افت قیمت خودرو در تصادف

افت قیمت خودرو در تصادف

افت قیمت خودرو در تصادف امری بدیهی است. افراد معمولا پس از تصادفات شدید دو حالت برایشان پیش می آید. اول آنکه اگر خودروی تصادفی برای تعمیر، نیازمند هزینه پایینی بود، خودروی تصادفی را تعمیر و مجددا استفاده می کنند. اما در حالت دوم صاحب خودرو به دلیل هزینه های بالای تعمیر، سعی در تعمیر سطحی خودرو و نهایتاً فروش آن را دارد.

افت قیمت خودرو در تصادف در بخش کارشناسی بسیار اهمیت دارد. اگر در بخش کارشناسی موضوعات مختلف مبحث کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و اگر مشخص گردد که خودروی مورد نظر در حادثه رانندگی دچار افت قیمت خودرو در تصادف شده است، این موضوع توسط کارشناس به صورت منطقی و منصفانه لحاظ می گردد.

افت قیمت خودرو در تصادف می تواند دارای موارد مختلفی باشد. به عنوان مثال در تصادف، چپ کردن ماشین می تواند به شدت بر افت قیمت خودرو در تصادف موثر باشد. در این بخش از کارشناسی به عنوان مثال می گویند که خودرو چپی است. یعنی آنکه، تصادف به گونه ای بوده که خودرو واژگون شده و بر روی سقف قرار گرفته است. در اصطلاحات افت قیمت خودرو در تصادف شاید کلیدواژه عمومی “کف آفتاب دیده” را بارها شنیده باشد. اصطلاح اشاره به چپ کردن خودرو و تصادف شدید دارد. در این شرای موضوع افت قیمت خودرو در تصادف بسیار مورد توجه قرار می گیرد. زیرا معمولا خودروهای چپ کرده، از آیرودینامیک طراحی کارخانه ای خارج و به صورت نامحصوصی نامتوازن حرکت می نمایند و این موضوع در سرعت های بالای خودرو یا در هنگام حرکت در پیچ های مختلف جاده قابل احساس می باشد.

افت قیمت خودرو در تصادف در بخش هایی چون ضایع شدن رنگ بدنه می تواند بر ارزش ریالی خودرو تأثیرگذار باشدد. اگر رنگ یک خودرو بر اساس تصادف دچار ترمیم یا خراشیدگی شود، افت قیمت نیز بر آن بسیار تأثیرگذار است. افت قیمت خودرو در تصادف می تواند بر موضوعاتی مانند آیرودینامیک و حتی فنی اتومییل هم تأثیربگذارد. هر یک از بخش های مهم خودرو در ارزشگذاری ریالی اتومبیل موثر است زیرا هر یک از این بخش های مهم بر آینده استفاده از خودرو تأثیر می گذارد.